PIĄTY DOGMAT MARYJNY

o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce

Mamy szczególny przywilej żyć w wieku powszechnie zwanym Wiekiem Maryi. Wielkie ośrodki Maryjne jak Lourdes, Fatima, Guadalupe, Jasna Góra, miejsca współczesnych objawień, różne ruchy Maryjne, ukazują wielki wzrost miłości i nabożeństwa do Matki Jezusa na całym świecie. Ale równocześnie ze wzrostem pobożności Maryjnej, jest także zdecydowane wołanie o pogłębienie doktryny Maryjnej. Prawdziwe bowiem nabożeństwo i miłość opierać się musi na autentycznej prawdzie o Maryi i Jej roli w Odkupieniu.

Dotychczas cztery doktryny Maryjne zostały zdefiniowane przez Kościół jako centralne prawdy katolickie: Boże Macierzyństwo, Wieczyste Dziewictwo, Niepokalane Poczęcie i Jej chwalebne Wniebowzięcie. Obecnie w Kościele nadszedł czas, aby w szczytowym momencie Maryjnej ery, została ogłoszona i zdefiniowana piąta doktryna Maryjna, to znaczy Jej współodkupicielska rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki wszystkich łask i Orędowniczki Ludu Bożego.

Kościół wzywając Maryję jako Współodkupicielkę, rozumie przez to, że Maryja w jedyny sposób uczestniczyła w Odkupieniu Iudzkości przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Przy Zwiastowaniu (por. łk 1, 38) Maryja dobrowoInie współpracowała ze zbawczyrn planem Boga, dając Synowi Bożemu ciało ludzkie, istotne narzędzie Odkupienia, jak mówi Pismo święte: „Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”(Hbr 10, 10).

U stóp krzyża naszego Zbawiciela (J 19, 26), głębokie cierpienia Maryi, zjednoczone z cierpieniami Jej Syna, jak nam mówi papież Jan Paweł II „stanowiły Jej wkład w dzieło powszechnego Zbawienia” (Salvifici Doloris, n. 25). Dzięki temu niesłychanie bliskiemu uczestnictwu w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa, Matka Odkupiciela jest słusznie nazywana przez papieża Jana Pawła II i przez Kościół WspółodkupicieIką.

Należy zauważyć, że słowo „Współodkupicielka” nie oznacza równości Maryi z Jej Boskim Synem, Jezusem Chrystusem. Oznacza zaś jedyne w swoim rodzaju ludzkie uczestnictwo, całkowicie drugorzędne i podporządkowane odkupieńczej roli Jezusa. który jedynie jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

Następnie Maryja jest wzywana w Kościele jako Pośredniczka wszystkich łask. Wszystkie łaski, jakie wypływają z Odkupienia Jezusa Chrystusa. są udzielane ludziom przez macierzyńskie wstawiennictwo Maryi. Pośrednictwo Maryi dało światu Jezusa Chrystusa, źródło i Dawcę wszystkich łask, kiedy zgodziła się być Iudzką matką Boga, który stał się człowiekiem (por. Łk 1, 38) A z krzyża na Kalwarii (J 19, 26), jako ostatni dar dla ludzkości. Jezus daje Maryję nam wszystkim jako duchową Matkę: „Oto Matka twoja” (por. J 19, 26), Dlatego Sobór Watykański Drugi mówi o Maryi, że „stała się nam Matką w porządku łaski” (Lumen Gentium n. 61). Kilku papieży XX wieku oficjalnie naucza o Maryi, jako o Pośredniczce wszystkich łask, cytując słowa św. Bernarda: „Jest wolą Bożą. abyśmy otrzymywali wszystkie łaski przez Maryję”. Maryja Pośredniczka wykonuje to zadanie w ścisłym zjednoczeniu z Duchem świętym, Uświęcicielem, z którym rozpoczęła przy Zwiastowaniu, cały proces Odkupienia (por. Łk 1, 35).

Wreszcie Maryja jest Orędowniczką Ludu Bożego. Ona zbiera prośby swoich ziemskich dzieci, szczególniej w czasach trudnych i na mocy swego macierzyńskiego prawa zanosi je przed tron swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W Starym Testamencie, Królowa Matka potrzeby ludu izraelskiego zanosiła przed tron swojego syna króla (por. 1 Krl 2, 19). Teraz Maryja, nowa Królowa Matka i Orędowniczka w Nowym Królestwie swojego Syna jest Tą, która błagalne prośby Ludu Bożego zanosi przed chwalebny tron Syna, Chrystusa Króla, zwłaszcza w naszych trudnych obecnych czasach.

Współodkupicielska rola Matki Jezusa jako Współodkupicielki, Pośredniczki wszystkich łask i Orędowniczki Ludu Bożego, zawiera się już w oficjalnym i autorytatywnym nauczaniu Magisterium Kościoła. Obecnie zaś jako kulminacyjny punkt ery Maryjnej, pozostaje jedynie oficjalne proklamowanie tej ostatniej doktryny Maryjnej jako chrześcijańskiego dogmatu objawionego przez Boga.

Dr. Mark Miravalle, Profesor Teologii i Mariologii na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville, St. Zj., napisał ksiażkę: „Maryja: Współodkupicielka, Pośredniczka, Orędowniczka”. Wykłada teologicznie współodkupicielską rolę Maryi w Piśmie św., Tradycji Apostolskiej i w nauczaniu Magisterium Kościoła, i prosi pokornie naszego Ojca Świętego, Papieża Jana Pawła II, o ogłoszenie i zdefiniowanie współodkupicielskiej roli Maryi jako Współodkupicielki, Pośredniczki, Orędowniczki, jako „Dogmatu chrześcijańskiego objawionego przez Boga, dla słusznej czci Matki Jezua i dla dobra jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła Chrystusowego”.

Kardynał Luigi Ciappi O. P., który służył jako Papieski Teolog wszystkim papieżom od Piusa XII do Jana Pawła II, napisał przedmowę z pełną aprobatą tej pracy i cytując prośbę o papieskie ogłoszenie Maryi jako Współodkupicielki. Pośredniczki i Orędowniczki, zapewnia: „Podzielam nadzieję Dr. Marka Miravalle”.

Vox Populi Mariae Mediatrici,  Glos Ludu w sprawie Maryi Pośredniczki jest międzynarodową organizacją ludzi świeckich, którzy mają za cel doprowadzić do dogmatycznej definicji papieskiej prawdy o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. W tym celu zbierają prośby wiernych na całym świecie dla pokornego poparcia naszego Ojca świętego dla ogłoszenia nowego dogmatu. Prośby – petycje napłynęły już z bardzo wielu krajów całego świata np.: Filipiny, Irlandia, Malaysia, Hong Kong, Chiny, Francja, Włochy, Anglia, Rosja, Peru, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Polska i prawie z każdego stanu Ameryki Północnej.

Obydwaj ostatni papieże, którzy definiowali ostatnie dwa dogmaty Maryjne, Pius IX i Pius XII, uważali prośby wiernych za jeden z kryteriów, które doprowadziły do papieskich definicji dogmatów Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Jeśli chcesz mieć udział we włożeniu na głowę Maryi, naszej Niepokalanej Matki i Królowej, tej ostatniej dogmatycznej korony, w tym wielkim wieku Maryjnym, to podpisaną petycję prześlij na adres:

                    Vox Populi Mariae Mediatrici, P.0. Box 220, Goleta, CA 93116, USA